ORDIN Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14 ianuarie 2019

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din aceeaşi lege
au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile
financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

ART. 2
Prezentul ordin se aplică de către entităţile prevăzute la art. 3, 4 şi 12.
ART. 3

Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu
financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare
anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr.
1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 4
(1) Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar
diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
(3) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea,
raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie, la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale
întocmite de entităţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.

ART. 5
(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de
verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către
societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar
2018 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2018, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise
la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2018 întocmesc situaţiile financiare anuale
individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2019, societăţile ale căror valori mobiliare au fost
admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2018 ţin contabilitatea în baza prevederilor
IFRS.

ART. 6
(1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul
calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia
să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin, sau anexa nr. 3, după caz.
(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct
de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) La întocmirea, de către entităţile prevăzute la alin. (2), a situaţiilor financiare anuale sunt
avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.
ART. 7
(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane
juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor
persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în
care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe
sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii
se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând
activitatea tuturor sediilor permanente.
(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

ART. 8
Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

ART. 9
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în
termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi
subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
European, în condiţiile prevăzute la art. 7.

ART. 10
(1) Se aprobă structura formularelor “Date informative” (cod 30) şi “Situaţia activelor
imobilizate” (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror
exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).

ART. 11
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie
având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora şi prevederile generale cuprinse la pct.
I subpct. 1.4 şi la pct. I subpct. 1.5 din anexa nr. 1.
ART. 12
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie
având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, şi prevederile generale
cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1.

ART. 13
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile
anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul
raportărilor contabile semestriale depuse de operatorii economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

ART. 14
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări
contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 23 ianuarie 2018, cu
excepţia art. 13 – 15 din ordinul menţionat.

ART. 15
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.