S1002-S1003-S1005 Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018


     Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de entitățile a căror exercițiu financiar coincid cu calendarul calendaristic prevăzut la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10 / 03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și de raportările anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și de modificarea și completarea unor reglementări contabile. 

     Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație respectiv direcția, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,în formatul de hârtie și în format electronic sau numai în format electronic pe portalul www.e-government.ro, după caz, o anexă la semnătura electronică extensivă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul de cenzorilor sau raportul financiar al auditorilor, după Caz.

      Formatul electronic al situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018, generat prin programele de asistență, constă dintr-un fișier PDF care conține un fișier xml (care conține formularele de cod 10, cod 20, codul 30 și codul 40), la care trebuie atașat și un fișier cu extensia zip. (De exemplu, nota explicativă la situațiile financiare anuale, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, după caz, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul de cenzură al comisiei, după caz,propunerea de repartizare a profitului sau a raportului de acoperire a pierderii; Declarația scrisă a persoanelor prevăzute la articolul 10 alin (1) din Legea contabilității DIN, îngrijirea prin asuma responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale) Scanare alb-negru, lizibilă ȘI cu o rezoluție de îngrijire Permite limitarea versiunii de 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierul zip atașat situațiilor financiare anuale nu va conține parolă. 

     S1004 -Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entitățile prevăzute la pct. 1.1. din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.10 / 03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și de raportările contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și de modificarea și completarea unor reglementări contabile, respectiv: – entitatele care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din legea contabilității; – persoanele fizice aflate în lichidare, potrivit legii; – subunitățile deschise în România de societăți rezidente în statul Spațiului Economic European.

     Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările anuale la 31 decembrie 2016, în format tipărit și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2018, generat prin programele de asistență, constă dintr-un fișier PDF care conține un fișier xml (conținând formulele de cod 10, cod 20, codul 30 și codul 40) – publicat în data de 01.02 0.2019