Obligatii fiscale

Instrucţiuni de completare a formularului (311)

     Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele

impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost

anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal”

Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele

impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat

conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal”, denumită în continuare declaraţie,

se depune, după cum urmează:

 

 •  potrivit art.1563 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor                                          art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuride TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentrucare sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitatecu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal;- potrivit art.1563alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 801alin. (2) din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art.11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
 •  potrivit art.1563 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile careau aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fostanulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, pentrulivrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA,dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342alin.(3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
 •  potrivit art. 1563 alin. (101) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al cărorcod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin.(9) lit. g), care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestăride servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă,potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art.1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, aintervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declară:

 •  taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.
 •  taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită.
 •  taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la 2 încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.
 •  taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

Declaraţia se depune:

 •  până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA; până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit a) – e) din

Codul fiscal

 •  până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşiare domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şitaxe, astfel:
 • direct sau prin împuternicit, la registratură sau,
 • la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu

majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea

taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de

bunuri şi/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

FELUL DECLARAŢIEI

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi

format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse

inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

Denumire/Nume şi prenume – se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice,

asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice,

după caz, obligată la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101

) din Codul fiscal.

Cod de identificare fiscalăse completează astfel:

 • contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu

excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

 •  comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează

potrivit legii speciale la registrul comerţului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit

legii speciale;

 •  contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent

sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală

atribuit de organul fiscal;

 • persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit

potrivit legii speciale;

 • persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare

fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală.

 • Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
 1. Domiciliul fiscal – se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al

persoanei impozabile obligată la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul

fiscal.

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

 1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA – se înscrie data de la care a fost

anulată înregistrarea în scopuri de TVA

 1. Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care înregistrarea în scopuri de

TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) –

 1. e) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g)

din Codul fiscal, după caz.

 1. DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATĂ
 1. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal – se completează de către persoanele

impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare anulării înregistrării în scopuri de TVA, din

oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, respectiv sectiunea III,

pct. 2.1.

 1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa,

aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate după anularea înregistrării în

scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal.

Coloana “Taxa pe valoarea adăugată de plată” – se completează suma totală a taxei

colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul

fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri

de TVA, din oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal.

 1. Achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata

taxei, în condiţiile legii Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la

plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din

oficiu, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate

intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana “Taxa pe valoarea adăugată de plată” – se completează suma totală a taxei

colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul

fiscal, pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata 4

taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu,

conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine

în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

 1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării

înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art.153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul

fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada

în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA – se completează de către persoanele

impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în

scopuri de TVA, conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal, după

caz, pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în

scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în

perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana „Baza impozabilă” – se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa,

aferentă tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării

înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la

încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana “Taxa pe valoarea adăugată de plată” – se completează suma totală a taxei

colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate

înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit

sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

CONCLUZIE :

 •  societatea are obligatia sa colecteze TVA pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate si in perioada anularii inregistrarii in scopuri de TVA;

 •  societatea nu are dreptul sa deduca TVA de la achizitii si nici cheltuielile in legatura cu bunurile livrate/serviciile prestate in perioada de invaliditate a codului de TVA care nu sunt deductibile;

 • – beneficiarii bunurilor livrate sau serviciilor prestate nu au dreptul sa deduca TVA sau cheltuielile in legatura cu bunurile sau serviciile achizitionate de la aceasta societate.